ข้อมูลติดต่อ


ข้อมูลติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


                โทรศัพท์                 :        053 - 461089  ต่อ 122
                โทรศัพท์มือถือ        :        093 - 2628950
                E-mail                     :        songsermcm5@hotmail.com
 


 ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง 

กลุ่มงาน 

 เบอร์โทรศัพท์

E-mail
 นางสาวจันทนา  พนมการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 082-6910882 phanomkarn@gmail.com
 นางนฤมล  จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ส่งเสริมกิจการนักเรียน 089-9999151 naruemol_w@hotmail.com
 นางสาวกีรติ  การะบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส่งเสริมกิจการพิเศษ 081-0325335 puan_kee@hotmail.com
 นางธัญญรัตน์  จันทรมานนท์ ลูกจ้างชั่วคราว ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา 081-9611351 thanyarat1020@gmail.com
 นางสาวสมฤดี  ขันตั้ง ลูกจ้างชั่วคราว ส่งเสริมกิจการพิเศษ 080-6769505 tuktik_5492@hotmail.com
 นางสาวเมธินี  มณีวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา / ธุรการ 080-6800122 fang.methinee@gmail.com
 นายธนวัฒน์  มุทุมณนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ฯ  ส่งเสริมกิจการพิเศษ 092-2794918 f.thanawat.mut@gmail.com