โครงสร้างบุคลากร


      โครงสร้างบุคลากร      
      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      


                                                                                               

ดร.ประเสริฐศักดิ์   เหินไธสง
   รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5นางสาวจันทนา  พนมการ
   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

                     
                            

                                                               
    
       นางนฤมล   จันทร์เขียว            นางสาวจันทนา   พนมการ           นางสาวกีรติ  การะบูรณ์       นางธัญญรัตน์  จันทรมานนท์
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                   ลูกจ้างชั่วคราว

                                                                                         
                                                                                  
                                                                        
                         
                                                    นางสาวเมธินี  มณีวรรณ์                  นางสาวสมฤดี   ขันตั้ง
                                                            ลูกจ้างชั่วคราว                                  ลูกจ้างชั่วคราว

                                                                                                             
                                                                                                            
                                                                                                             นายธนวัฒน์  มุทุมณ
                                                                                                นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ฯ