โครงสร้างบุคลากร


      โครงสร้างบุคลากร      
      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      นายจิรเมธ   จันทบูรณ์
   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

                     
                              

                                                                
    
       นางนฤมล   จันทร์เขียว            นางสาวจันทนา   พนมการ           นางสาวกีรติ  การะบูรณ์       นางธัญญรัตน์  จันทรมานนท์
    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                   ลูกจ้างชั่วคราว


                                                                   
                                                 
                                                                                  
                                                                        
                         
                                                    นางสาวเมธินี  มณีวรรณ์                  นางสาวสมฤดี   ขันตั้ง
                                                            ลูกจ้างชั่วคราว                                  ลูกจ้างชั่วคราว